premer-sja logo
nazad

Geodetske usluge

U mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće usluge:

 


Geodetska merenja – oblast katastra

 • Snimanje i prijava objekata  kod nadležnih katastarskh službi
 • Deobe parcela (realizacija projekta preparcelacije)
 • Formiranje građevinske parcele
 • Izrada protokola regulacije
 • Legalizacija - Geodetski snimak
 • Obnavljanje međa - granica katastarskih parcela
 • Katastarske promene na osnovu važećih urbanističkih planova

 

Geodetska merenja – oblast građevinarstva

 • Pripremni radovi
 • Izvođenje objekata – oblast niskogradnje I visokogradnje (sva geodetska merenja u toku izgradnje objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu)
 • Kontrole izvedenog stanja objekata u horizontalnom i vertikalnom smislu
 •  Kontrola temelja (geodetski snimak izgrađenih temelja u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o državnom premeru i katastru)
 • Stručni nadzor

 

Geodetska merenja – oblast projektovanja

 • Izrada geodetske projektne dokumentacije u oblasti Katastra, urbanizma i građevinarstva
 • Izrada katastarsko-topografskog plana
 • Izrada topografskih planova
 • Izrada situacionih planova
 • Geodetsko snimanje svih nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i sprovođenjem kroz nadležni katastar

Kao i izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama.


Geodetske usluge – detaljnije:


Omeđavanje parcele
- omeđavanje je postupak utvrđivanja spoljnje granice parcele.Omeđavanje se izvodi radi uvođenja kupca u posed parcele, za potrebe ograđivanja parcele i sl.

Izrada katastarsko- topografskih planova,  situacionih planova i drugih planova za potrebe investitora - prilikom izrade projekata u cilju izgradnje objekata ili objekata infrastrukture, kao i za potrebe izrade planskih akata - planova parcelacije, ova geodetska usluga je prva u nizu poslova i usluga koje vas očekuju. Dakle, pre izrade projekta, odnosno pre davanja urbanistickih uslova i drugih saglasnosti, neophodno je izraditi topografski plan predmetnog područja. Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant, a sadrži sve detalje na terenu.

Snimanje podzemnih vodova i instalacija -zakonska je obaveza investitora, odnosno izvođača, da se izvrši gedetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija još prilikom njihovog postavljanja - izgradnje. Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeća, odnosno izvođači radova na terenu.                         

Nakon izvršenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih vodova i instalacija.  

Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.


Deoba parcele - promena oblika i površine parcele naziva se deoba parcele. Postoje dve vrste deoba parcela:

*Uslovna deoba parcele je kada su uslovljene površine u okviru ukupne površine parcele

*Faktička deoba parcele je kada je na terenu postavljena faktička linija razgraničenja u okviru parcele


Snimanje objekta (stambenih, poslovnih, privrednih, pomoćnih) -snimanje objekta obuhvata snimanje na terenu objekta u spoljnjim gabaritima, obradu (manuelnu i računsku ) i provođenje kroz Centre za katastar nepokretnosti.                                                                                                                                    

Agencija po završenom poslu predaje predmet u Službe za katastar nepokretnosti.

Objekti koji se snimaju ne moraju imati odobrenje za gradnju u slučaju legalizacije, svi ostali objekti moraju imati odobrenje za gradnju.

Objekti su i vodovi instalacija ( elektro, telefonske, vodovodne, gasne i dr.mreže)

U cilju legalizacije bespravno izgrađenih objekata, odnosno uknjižbe objekata u vlasničku evidenciju-ovo je prava faza u celom postupku legalizacije objekata. Ovo je jedna od najčešćih geodetskih usluga na terenu.


Copyright by NormaReclamare